Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR) + verkoopsvoorwaarden

(via elke webpagina van uw website raadpleegbaar, link onderaan elke pagina)

Deze website is eigendom van MIKVAN Vof –Writing Gifts

Contactgegevens: Mikkel BRAEM

Adres maatschappelijk zetel: Oppemstraat 20 – B1861 Wolvertem

Telefoon: +32 (0) 497 51 83 82

E-mail: info@writinggifts.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0 772.624.497

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mikvan vof – Writing Gifts of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Mikvan vof – Writing Gifts levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Mikvan vof – Writing Gifts kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Mikvan vof – Writing Gifts kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Mikvan vof – Writing Gifts verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel (nederlandstalige rechtbank) bevoegd.

Privacybeleid

Mikvan vof – Writing Gifts verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Mikvan vof – Writing Gifts op info@writinggifts.Be 

Verwerkingsdoeleinden

Mikvan vof – Writing Gifts verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Mikvan vof – Writing Gifts verbonden zijn of met enige andere partner van Mikvan vof – Writing Gifts;

Mikvan vof – Writing Gifts garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–              zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

–              een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

[Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics [alleen voor google analytics gebruikers]

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 Artikel 1 :

Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en dit met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper zelfs indien deze na onderhavige voorwaarden nog worden medegedeeld .

Ieder begin van uitvoering geldt in ieder geval als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden van aankoop moeten vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door de koper ondertekend akkoord.

Artikel 2 :

Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van onze offertes 1 maand.

Elke bestelling die vanwege ons niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze schriftelijk is bevestigd door de verkoper.

De desgevallend door agenten en vertegenwoordigers van de verkoper opgenomen bestelling worden slechts definitief door de verzending van een schriftelijke orderbevestiging.

Artikel 3 :

Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering bij de verkoper.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan enkel worden ingeroepen bij bewezen zware fout van de verkoper.

Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van de verkoper of in de opdracht van de verkoper geschiedt.

De geleverde goederen blijven evenwel eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten, zelfs indien zij werden geïncorpereerd of gewijzigd.

Artikel 4 :

Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen.

Onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel, bij levering of in één van onze verkooppunten, ten laatste 10 dagen na factuurdatum

Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene betalingstermijn wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 € ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd alle andere relevante invorderingskosten. Hierenboven zal in dit geval de koper nalatigheidsintresten overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand verschuldigd zijn tot dag van algehele betaling.

Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook of bij het niet in ontvangstnemen van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behoudt de verkoper het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 5 :

Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij de verkoper toekomen binnen de acht dagen na levering. De goederen worden geacht na deze periode te zijn aanvaard. Deze aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.i. alle gebreken die de koper had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle, en in het bijzonder de gebreken betreffende de functionering en de kenmerken van de geleverde goederen.

Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de  2 maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen evenwel niet verwerkt of behandeld zijn.

Artikel 6 :

De verkoper is is in ieder geval gerechtigd de verkoop te ontbinden door eenvoudig aangetekend kennisgeving aan de koper, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, onder meer indien de koper nalaat de goederen af te halen binnen voorzien termijn of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of hoogstwaarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is.

Bij ontbinding van de koop met toepassing van het eerste lid zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van de koopprijs.

Artikel 7 :

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de verkoper van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak te maken op een schadevergoeding. In het geval dat de verkoper afhankelijk is van leveringen van derden zijn voormelde bepalingen eveneens van toepassing in geval van overmacht of toeval in hoofde van de leverancier van de verkoper waardoor de leveringen vertraging zouden oplopen. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd : ongevallen, materieelbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatomologische toestanden zoals sneeuw, werkstakingen of lock-outs enz.

Artikel 8 :

De klant is verantwoordelijk voor de juiste schrijfwijze, inhoud, logo’s e.d. van de reproductie. Mikvan VOF (Writing Gifts) is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van plagiaat gepleegd door de klant, die naar Mikvan VOF (Writinggifts) bv teksten, foto’s, logo’s, … doorstuurt die de auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen schenden, met als doel deze door MikvanVof (Writing Gifts) te laten verwerken.

Artikel 9 :

 Elke annulering van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren. De annulering is slechts geldig na aanvaarding door Mikvan VOF (Writing Gifts). In geval van annulering van de opdracht door de klant, is de klant naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs voor de opdracht met een minimum van € 150,00 en dit onverminderd de mogelijkheid van Mikvan Vof (Writing Gifts) om meer en/of andere schade aan te tonen, te eisen en indien nodig in te vorderen. In zoverre de bestellingen reeds klaargemaakt zijn, is de klant ook gehouden de aangemaakte producten af te nemen tegen de overeengekomen voorwaarden.

Artikel 10 :

Indien tussen het ogenblik van de offerte en het tijdstip van de uitvoering de kosten voor volbrenging van de opdracht gestegen zijn door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Mikvan Vof (Writing Gifts), dan is Mikvan Vof (Writing Gifts) gerechtigd deze stijging aan de klant door te rekenen.

Artikel 11 :

Teksten, logo’s, afbeeldingen en dergelijke die geschreven of ontworpen zijn door Mikvan Vof (Writing Gifts) zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven de intellectuele eigendom van Mikvan Vof (Writing Gifts), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Zij mogen zonder de toestemming van Mikvan Vof (Writing Gifts) niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden. De volle eigendom van intellectuele rechten op de door Mikvan Vof (Writing Gifts) verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij Mikvan Vof (Writing Gifts), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Mikvan Vof (Writing Gifts) is te allen tijde gerechtigd om voor promotie doeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de gegevens van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 12 :

De klant erkent dat Mikvan Vof (Writing Gifts) gebruik kan maken van foto’s en ander beeldmateriaal van de klant. Hierbij is het mogelijk dat de klant en/of diens eigendom in beeld wordt gebracht. Mikvan Vof (Writing Gifts) ziet er op toe dat de verwerking van het beeldmateriaal in dergelijk geval steeds zal plaatsvinden met de nodige discretie en respect voor de persoonlijke integriteit van de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving. De klant verklaart om zonder enige beperking afstand te doen van alle portretrechten, inclusief reproductierechten en naburige rechten, die ontstaan zijn tijdens het nemen van foto’s en/of het maken van ander beeldmateriaal en deze over te dragen aan Mikvan Vof (Writing Gifts). Deze afstand is niet beperkt in plaats, noch tijd en wordt gedaan zonder dat Mikvan Vof (Writing Gifts) enige vergoeding verschuldigd is. De klant behoudt het recht om zich op schriftelijke wijze te verzetten tegen het gebruik van dit beeldmateriaal.

Artikel 14 :

Mikvan Vof (Writing Gifts) verzamelt allerlei persoonlijke informatie en neemt daarbij alle redelijke maatregelen om de juistheid van de gegevens te waarborgen. De klant heeft het recht om deze gegevens te controleren, te laten aanpassen of te verwijderen. Mikvan Vof (Writing Gifts) garandeert dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verbindt zich ertoe de Europese en de Belgische regelgeving hieromtrent strikt na te leven. De persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze doorgegeven aan derden zonder de voorafgaandelijke toestemming van de klant.

Artikel 15:

Nietigheid van één van de bepalingen van de huidige overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de verkoper gelegen is .

Het Belgisch recht is van toepassing.